Privacy

Privacy

Als je deelneemt aan de Gezonde Route Rosmalen verwerken wij gegevens van je. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Je persoonlijke gegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gezonde Route Rosmalen houdt zich aan de eisen van de geldende privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gezonde Route Rosmalen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gezonde Route Rosmalen draagt er zorg voor dat:

 • je gegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden
 • je gegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld
 • op jouw verzoek alle betreffende gegevens over jou onmiddellijk worden vernietigd.

Waarom wij je persoonsgegevens verwerken

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze samenwerking te bewerkstelligen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gezonde Route Rosmalen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: zo lang als wettelijk is vastgelegd en noodzakelijk is

Personalia : zo lang als wettelijk is vastgelegd en noodzakelijk is

Delen van persoonsgegevens met derden

Gezonde Route Rosmalen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gezonde Route Rosmalen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gezonde Route Rosmalen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gezonde Route Rosmalen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@gezonderouterosmalen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Gezonde Route Rosmalen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gezonde Route Rosmalen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@gezonderouterosmalen.nl.

 

Reacties zijn gesloten.